Playtime

SE1: 1h, 26m
US1: 4d, 1h, 11m
DE1: 42m
Log in to get the daily bonus!